Vnútorný systém kvality Fakulty humanitných vied UNIZA

Vnútorný systém kvality Žilinskej univerzity v Žiline

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je indikátorom úrovne a úspešnosti vysokej školy. Kvalita vysokoškolského vzdelávania sa na UNIZA riadi vnútorným systémom zabezpečovania kvality vzdelávania (ďalej VSK), ktorý bol vytvorený v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rešpektujúc štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a Dlhodobý zámer UNIZA na roky 2021 - 2027.

Základným dokumentom UNIZA vo vzťahu ku kvalite je Smernica č. 222 Vnútorný systém zabezpečovania kvality na Žilinskej univerzite v Žiline. VSK platí pre oblasť vzdelávania a oblasť prepojenia vedy a výskumu na vzdelávanie. Zároveň zohľadňuje jedinečnosť akademického prostredia a prispieva ku kvalite nastavených riadiacich procesov.

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline