Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana, ktorý prerokováva a posudzuje dôležité otázky rozvoja a riadenia fakulty. Členmi kolégia sú dekan, prodekani, vedúci katedier, tajomník fakulty a predseda Akademického senátu fakulty. Na zasadnutie sú pravidelne pozývaní: zástupca študentskej komory Akademického senátu fakulty a zástupca odborového zväzu. Termíny zasadania kolégia určuje dekan.

Členovia Kolégia dekanky

  • doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. - dekanka
  • Mgr. Jakub Švec, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
  • Mgr. Eva Augustínová, PhD. - prodekanka pre vzdelávanie a marketing
  • PhDr. Martin Horemuž, PhD. - poverený vedením KF
  • PhDr. Matúš Formanek, PhD. - prodekan pre kvalitu a rozvoj
  • Mgr. Eva Leláková, PhD. - vedúca KAJ
  • Ing. Pavel Müller - tajomník fakulty
  • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD. - vedúca KPŠ
  • doc. Mgr. Marián Grupač, PhD. - vedúci KMKD a predseda AS FHV UNIZA
© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline