Program Erasmus+

Zahraničné vzťahy sa na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline realizujú najmä na základe programu ERASMUS+, ale aj iných programov a priamych dohôd o vzájomnej spolupráci so zahraničnými partnermi.

Čo sa týka programu ERASMUS+, do tohto programu sa môžu zapojiť všetky akreditované vysoké školy v SR. Je podporovaný Európskou úniou a je zameraný najmä na oblasť vzdelávania a získavania odbornej prípravy. V rámci programu sa uskutočňujú medzinárodné mobility a spolupráca vo vysokoškolskom vzdelávaní krajín Európskej únie.

Komu je mobilita určená, základné podmienky získania Erasmus+ grantu:

 • Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž môžu absolvovať študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA.
 • Erasmus+ absolventskú stáž môžu uskutočniť absolventi UNIZA, ktorí ukončili VŠ štúdium (Bc.,Mgr., PhD.) v predchádzajúcom akademickom roku.
 • Absolventská stáž musí začať a byť ukončená do roka od dátumu štátnej záverečnej skúšky na UNIZA v príslušnom stupni VŠ štúdia.
 • Počas Erasmus+ mobility, študijného pobytu alebo stáže, študentovi zostávajú všetky práva a povinnosti VŠ študenta.
 • V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke trvania 12 mesiacov, vrátane absolventskej stáže.
 • Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú stáž v oprávnenej inštitúcii v rámci krajín programu Erasmus+.
 • Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na základe stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.
 • Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia.
 • Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
 • Minimálna dĺžka študijného pobytu sú tri mesiace.
 • Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.
 • V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských VŠ rovnaké. Mesačné paušálne granty sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility realizujú. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava presne na dni mobility. V programe Erasmus+ sa 1 mesiac rovná 30 dňom.
 • Študent s preukazom ZŤP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného postihnutia.
 • Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant (sadzby na študijný pobyt) o 200,- eur.

Nová aktivita od 2022 - krátke mobility doktorandov a čerstvých PhD. absolventov v rozmedzí trvania 5 až 30 dní, zamerané na lepšie plnenie rozmanitých potrieb vzdelávania a odbornej prípravy doktorandov a na zabezpečenie rovnakých príležitostí, ako majú osoby so štatútom zamestnancov v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

Fakultná stratégia výberu študentov::

 • Študijný priemer
 • Súhlas vedúceho katedry
 • Členstvo v ESN UNIZA
 • Pridelenie grantov prioritne na zimný semester
 • Získanie min. požadovaného počtu kreditov k ukončeniu ročníka
 • Hlavnou prioritou bude pridelenie grantov študentom, ktorí ešte neboli na žiadnej Erasmus+ mobilite v stupni štúdia, v ktorom sa mobility chcú zúčastniť a spĺňajú fakultné podmienky výberu

Termíny podávania prihlášok na Erasmus+ mobility

Prihlášky na akademický rok 2024/2025 sa podávajú do 14. 03. 2024.
Výber študentov sa uskutoční v marci 2024.

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline