Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu

Bakalársky stupeň
denná forma štúdia

Bakalárske vysokoškolské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy má v prvom rade vytvoriť kvalitnú základňu pre magisterské štúdium zamerané na prípravu učiteľov anglického jazyka a literatúry a učiteľov výchovy k občianstvu. Absolvent študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy sa môže uplatniť ako asistent učiteľa, t. j. môže vykonávať pomocné pedagogicko - výchovné činnosti v pedagogickom procese na ZŠ a SŠ, a to v súčinnosti s učiteľom v kvalifikácii 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Je pripravený pôsobiť ako pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť, samostatne ju organizovať a viesť. Zároveň nadobúda spôsobilosť vykonávať profesiu pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, ale aj školského administratívno-metodického pracovníka vzhľadom na svoju predmetovú špecializáciu.

Magisterský stupeň
denná forma štúdia

Cieľom magisterského vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je vytvorenie kvalitnej základne učiteľov anglického jazyka a literatúry a učiteľov výchovy k občianstvu.

Absolventi magisterského študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy získavajú kompetencie na pôsobenie na základných a stredných školách ako plne kvalifikovaní učitelia.

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline