Kontakty

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

GPS: 49°12'14.8"N, 18°45'22.2"E

tel.: +421 41 513 6101 (sekretariát dekanky)

tel.: +421 41 513 6107 (študijné oddelenie)

tel.: +421 41 513 6113 (referát pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy)

e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

Právna forma

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná  vysoká škola

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: 4081800000007000080700

SWIFT: SUBASKBX alebo BIC SWIFT: SUBASKBX

Adresár

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline