Konferencie a semináre

Workshop projektu PEDAX

Dátum konania: 16. októbra 2023
Druh akcie: workshop (projekt PEDAX, ITMS2014+ kód: 312011AFW8)
Miesto konania: AFS09
Odborný garant: doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Kontakt: +421 513 6183, doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., Katedra anglického jazyka a literatúry, FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Dňa 16. 10. 2023 sa aj za účasti študentov 1. ročníka Bc. štúdia uskutočnil WORKSHOP projektu PEDAX. Budúcim pedagogickým zamestnancom bol prostredníctvom riešiteľov predstavený projekt Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptácie moderného učiteľa v kontexte vedomostnej spoločnosti, jeho poslanie, hlavné ciele a doposiaľ vyhotovené výstupy.

Pregraduálna príprava budúcich pedagogických zamestnancov: aktuálne trendy, inovácie a výzvy

Dátum konania: 4. októbra 2023
Druh akcie: konferencia (projekt PEDAX, ITMS2014+ kód: 312011AFW8)
Miesto konania: AFS09
Odborný garant: doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Kontakt: +421 513 6183, doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., Katedra anglického jazyka a literatúry, FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia bola zameraná na aktuálne témy súvisiace s prípravou budúcich pedagogických zamestnancov a skvalitneniu pedagogických praxí.

Metodický deň projektu PEDAX

Dátum konania: 16. februára 2023
Druh akcie: metodický seminár (projekt PEDAX, ITMS2014+ kód: 312011AFW8)
Miesto konania: AFS09
Odborný garant: doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Kontakt: +421 513 6183, doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., Katedra anglického jazyka a literatúry, FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: V rámci metodického dňa bol predstavený a prediskutovaný inovovaný model jednotlivých pedagogických praxí. V plodnej diskusii odzneli zaujímavé komentáre a cenné pripomienky pre potenciálnu modifikáciu prezentovaného modelu.

Oxford Professional Development VI

Dátum konania: 10. november 2022
Druh akcie: seminár pre študentov
Miesto konania: FHV UNIZA
Odborná garantka: PaedDr. Marta Lacková, PhD.
Kontakt: +421 513 6412, PaedDr. Marta Lacková, PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry, FHV UNIZA
E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom odborného seminára je pomocou prezentácie aktivít zameraných na vyučovanie slovnej zásoby a gramatiky prispieť k rozvoju didaktických kompetencií budúcich učiteľov, ktorí sa pripravujú na KAJ FHV UNIZA.

Changes and Challenges of Increasing the Quality of Preparation of Prospective Teachers in European Countries

Dátum konania: jún 2022
Druh akcie: konferencia (projekt PEDAX, ITMS kód 312011AFW8)
Miesto konania: online, prostredníctvom MS Teams
Odborní garanti: doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Kontakt: +421 41 513 6104 / doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., Katedra anglického jazyka a literatúry, FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@hv.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na témy v oblasti učiteľských študijných programov, s dôrazom na skvalitenenie pedagogických praxí v procese prípravy budúcich pedagogických zamestnancov.

Workshop projektu PEDAX

Dátum konania: máj 2022
Druh akcie: seminár (projekt PEDAX, ITMS kód 312011AFW8)
Miesto konania: AFS016
Odborní garanti: doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Kontakt: +421 41 513 6104 / doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., Katedra anglického jazyka a literatúry, FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@hv.uniza.sk
Stručný popis: Riešitelia diskutovali o cenných a zaujímavých informáciách, ktoré jednotliví riešitelia priniesli zo zahraničných služobných ciest. Tieto zistenia a výsledky slúžia aj ako podklad ku komparácií jednotlivých systémov pedagogických praxí v rámci Európskych krajín.

Študentská vedecká konferencia MedIN 2018

Dátum konania: december 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Aula DATALAN, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Murgašová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu, ktoré je typické pre kvalitné vzdelávanie a štúdium v oblasti knižnično-informačných štúdií.

Záplava mediálnej pakultúry

Dátum konania: október 2018
Druh akcie: Seminár pre študentov
Miesto konania: FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6397 / doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: anton.laucek@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Deštruktívny vplyv mediálnych formátov produkovaných privátnymi televíznymi masmédiami – plytkosť, primitivizmus, vulgarizácia, devastujúci účinok najmä na mladú generáciu. „Realityšou“ a nekonečné seriály, ktorých hlavnou úlohou je ohlupovať a odpútavať pozornosť diváka od reality a vážnych spoločenských problémov. Valcujúca presila priemernosti a podpriemernosti. Absencia umenia, ktoré človeka poľudšťuje, vracia k podstate a robí ho lepším.

Slovenskí vzdelanci a svet (1500-1800)

Dátum konania: jún 2018
Druh akcie:
Konferencia s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: ++421 41 513 6300 / Mgr. Eva Augustínová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na predstavenie slovenských vzdelancov 16.-18. Storočia v kontexte ich pôsobenia v stredoeurópskom, európskom svetovom priestore a ich vklad do kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov.

Sociálne aspekty súčasnej britskej a americkej literatúry

Dátum konania: apríl 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti britskej a americkej histórie, kultúry a literatúry.

Na pomedzí tradičnej a modernej lingvistiky

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie: Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 / PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti anglickej filológie

Edukačné stratégie ako nástroj výučby anglického jazyka

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Mgr. Krzysztof Polok, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti didaktiky anglického jazyka.

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline