Konferencie a semináre

Oxford Professional Development VI

Dátum konania: 10. november 2022
Druh akcie: seminár pre študentov
Miesto konania: FHV UNIZA
Odborná garantka: PaedDr. Marta Lacková, PhD.
Kontakt: +421 513 6412, PaedDr. Marta Lacková, PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry, FHV UNIZA
E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom odborného seminára je pomocou prezentácie aktivít zameraných na vyučovanie slovnej zásoby a gramatiky prispieť k rozvoju didaktických kompetencií budúcich učiteľov, ktorí sa pripravujú na KAJ FHV UNIZA.

Changes and Challenges of Increasing the Quality of Preparation of Prospective Teachers in European Countries

Dátum konania: jún 2022
Druh akcie: konferencia (projekt PEDAX, ITMS kód 312011AFW8)
Miesto konania: online, prostredníctvom MS Teams
Odborní garanti: doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Kontakt: +421 41 513 6104 / doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., Katedra anglického jazyka a literatúry, FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@hv.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na témy v oblasti učiteľských študijných programov, s dôrazom na skvalitenenie pedagogických praxí v procese prípravy budúcich pedagogických zamestnancov.

Workshop projektu PEDAX

Dátum konania: máj 2022
Druh akcie: seminár (projekt PEDAX, ITMS kód 312011AFW8)
Miesto konania: AFS016
Odborní garanti: doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Kontakt: +421 41 513 6104 / doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., Katedra anglického jazyka a literatúry, FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@hv.uniza.sk
Stručný popis: Riešitelia diskutovali o cenných a zaujímavých informáciách, ktoré jednotliví riešitelia priniesli zo zahraničných služobných ciest. Tieto zistenia a výsledky slúžia aj ako podklad ku komparácií jednotlivých systémov pedagogických praxí v rámci Európskych krajín.

Študentská vedecká konferencia MedIN 2018

Dátum konania: december 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Aula DATALAN, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Murgašová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu, ktoré je typické pre kvalitné vzdelávanie a štúdium v oblasti knižnično-informačných štúdií.

Záplava mediálnej pakultúry

Dátum konania: október 2018
Druh akcie: Seminár pre študentov
Miesto konania: FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6397 / doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: anton.laucek@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Deštruktívny vplyv mediálnych formátov produkovaných privátnymi televíznymi masmédiami – plytkosť, primitivizmus, vulgarizácia, devastujúci účinok najmä na mladú generáciu. „Realityšou“ a nekonečné seriály, ktorých hlavnou úlohou je ohlupovať a odpútavať pozornosť diváka od reality a vážnych spoločenských problémov. Valcujúca presila priemernosti a podpriemernosti. Absencia umenia, ktoré človeka poľudšťuje, vracia k podstate a robí ho lepším.

Slovenskí vzdelanci a svet (1500-1800)

Dátum konania: jún 2018
Druh akcie:
Konferencia s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: ++421 41 513 6300 / Mgr. Eva Augustínová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na predstavenie slovenských vzdelancov 16.-18. Storočia v kontexte ich pôsobenia v stredoeurópskom, európskom svetovom priestore a ich vklad do kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov.

Sociálne aspekty súčasnej britskej a americkej literatúry

Dátum konania: apríl 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti britskej a americkej histórie, kultúry a literatúry.

Na pomedzí tradičnej a modernej lingvistiky

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie: Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 / PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti anglickej filológie

Edukačné stratégie ako nástroj výučby anglického jazyka

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Mgr. Krzysztof Polok, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti didaktiky anglického jazyka.

© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline