Program Erasmus+ je určený pre mobilitu učiteľov a pracovníkov vysokých škôl pri nasledujúcich podmienkach:

Mobilita učiteľov vysokých škôl

 • Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole
 • Vopred dohodnutý program výučby potvrdený pedagógom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
 • Prioritou sú také učiteľské mobility, ktoré vedú okrem výučby k príprave nových učebných materiálov a k širšej spolupráci medzi katedrami a fakultami
 • V rámci mobility trvajúcej do 7 dní musí učiteľ odučiť minimálne:
  • 8 hodín mobilita VÝUČBA
  • 4 hodiny mobilita VÝUČBA a ŠKOLENIE (kombinovaná mobilita)
 • Výučba: Rada Erasmus+ súhlasí s pridelením grantu „individuálna podpora“ na rôzny počet dní, podľa prijímajúcej krajiny nasledovne:
  • Česká republika 4 dni (v tom max. 4 noci)
  • Poľsko 5 dní (v tom max. 5 nocí)
  • ostatné krajiny 6 dní (v tom max. 6 nocí)

Mobilita pracovníkov vysokých škôl

 • Školenia poskytnuté hostiteľskou vysokou školou
 • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
 • Vopred dohodnutý pracovný plán potvrdený administratívnym pracovníkom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
 • Trvanie aktivity na partnerskej inštitúcií je minimálne 2 dni /bez dní na cestu. Rada Erasmus+ rozhodla prideliť grant „individuálna podpora“ na rôzny počet dní, podľa prijímajúcej krajiny nasledovne:
  • Česká republika 3 dni (v tom 3 noci)
  • ostatné krajiny 5 dní (v tom 5 nocí)
© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline