Oficiálne logá FHV UNIZA

Logotyp Žilinskej univerzity v Žiline ideovo nadväzuje na sochárske dielo Bohuša Kubinského „Pulzujúce srdce univerzity”, ktoré je súčasťou areálu univerzity. Symbol, ktorý je nosným prvkom logotypu, má organický charakter a spája v sebe viacero aspektov.

Jedným z nich je prepojenie jednotlivých fakúlt v podobe línií do kompaktného celku.

Používanie oficiálneho loga FHV UNIZA upravuje Manuál jednotného vizuálneho štýlu UNIZA.

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline