Vedecké a odborné zameranie fakulty

 • výskum v oblasti britských a amerických štúdií, literatúr a anglickej jazykovedy;
 • skvalitnenie a zefektívnenie vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka;
 • využívanie moderných digitálnych technológií a IKT v procese výučby cudzích jazykov;
 • testovanie a hodnotenie vedomostí, kompetencií a zručností v procese cudzojazyčnej výučby;
 • výskum chronopsychologických aspektov učenia, zisťovanie existencie podmienenosti spánkových návykov, podmienenosť emocionálneho rozpoloženia, preferovanej doby učenia sa a študijnej úspešnosti diurnálnymi preferenciami;
 • prevencia a intervencia v kontexte sociálno-patologických javov;
 • výskum v oblasti školskej klímy;
 • kognitívno-behaviorálna psychoterapia detí s neurotickými, úzkostnými, afektívnymi, psychosomatickými poruchami, s obsedantno-kompulzívnou poruchou, s posttraumatickými stresovými poruchami a s inými poruchami správania a emočnými poruchami so začiatkom v detstve a počas dospievania;
 • výskum v oblasti politických vied a medzinárodných vzťahov, zameraný predovšetkým geopolitické súvislosti a vývoj a perspektívy Európskej únie;
 • výskum v oblasti teórie a dejín štátu a práva, zastúpený predovšetkým historicko-právnymi aspektami vývoja Slovenskej štátnosti v rámci moderných dejín;
 • výskum v oblasti metafyziky, filozofie mysle a filozofie náboženstva. V rámci uvedeného výskumu sú riešenými otázkami predovšetkým témy božej existencie, posmrtného života, času, morálky;
 • výskum z oblasti politickej filozofie, ktorý cieli na otázky súvisiace s individuálnou, politickou a občianskou slobodou a jej možnými obmedzeniami. Vedecké zameranie sa ďalej zaoberá otázkami politickej suverenity, ideológii a ich vplyvom na občiansky a politický priestor. Výskumná, vedecká a publikačná činnosť je zameraná predovšetkým na autorov z prostredia anglosaského intelektuálneho priestoru;
 • výskum a optimalizácia procesov masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovania písomného dedičstva;
 • výskum, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho, priemyselného a vedeckého dedičstva;
 • výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, masmediálnej komunikácie, žurnalistiky a všeobecnej jazykovedy;
 • výskum v oblasti používania jazyka v mediálnej produkcii v súčasnosti a výskum etických aspektov mediálnej komunikácie a produkcie.
© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline