Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva (ITMS č. 26220120061) je projekt špičkového digitalizačného centra, ktoré je umiestnené v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity. Centrum je vybavené najmodernejšou technológiou, vďaka ktorej sa z neho stáva najkvalitnejším pracoviskom svojho druhu na Slovensku a vyrovná sa iným európskym centrám excelentnosti. V centre pracujú aj študenti mediamatiky a kultúrneho dedičstva, čím získavajú jedinečné skúsenosti pre prax, ale aj vedu a výskum.

V rámci centra excelentnosti boli vybudované laboratóriá:

  • Kolaboratórium
  • Laboratórium výskumu techník ochrany kultúrneho a vedeckého dedičstva
  • Laboratórium výskumu techník reštaurovania predmetov kultúrneho a vedeckého dedičstva
  • Laboratórium bibliografických výskumov
  • Laboratórium výskumu techník prezentácie predmetov kultúrneho a vedeckého dedičstva
  • Laboratórium výskumu techník dlhodobého uchovávania predmetov kultúrneho a vedeckého dedičstva

Kontakt

Mgr. Veronika Mažgútová, PhD.
kancelária: AC315
tel.: +421 41 513 6353
e-mail: veronika.mazgutova@fhv.uniza.sk

Medzi základné aktivity projektu patrí zriadenie centra excelentnosti výskumu, ochrany a prezentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva, tvorba stratégie dlhodobej udržateľnosti centra, koordinácia aktivít, disemnácia výsledkov výskumu, ktoré je možné na základe modernej IKT infraštruktúry a prístrojového vybavenia centra. Na dosiahnutie významných výsledkov bolo vo výskumných plánoch načrtnutých niekoľko aktivít, ktoré na pôde centra budú pilotnými programami a budú demonštrovať jeho potenciál. Medzi základné výskumné aktivity v projekte patria: výskum a vývoj techník sprístupnenia digitálneho obsahu a techník vedeckej komunikácie, výskum v oblasti reštaurovania, konzervovania a ochrany predmetov kultúrneho dedičstva a základný výskum historických knižničných dokumentov a fondov.

 Podrobný opis projektu

Zriadením centra excelentnosti výskumu, ochrany a prezentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva bol vytvorený priestor na prezentáciu kultúrneho a vedeckého dedičstva a vznikli unikátne výstupy základného výskumu v nasledovných oblastiach: tvorba, spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie digitálneho kultúrneho a vedeckého obsahu v oblasti vzdelávania, výskum v oblasti reštaurovania, konzervovania a ochrany predmetov kultúrneho dedičstva a v oblasti základného výskumu historických knižných dokumentov a fondov. Realizácia predkladaného projektu umožnila zvýšenie potenciálu základného ale aj aplikovaného výskumu a vývoja v Slovenskej republike vo vednom odbore knižničná a informačná veda a v študijnom programe knižničné a informačné štúdia (odbor Mediamatika a kultúrne dedičstvo), s dosahom aj na vzdelávacie inštitúcie ako aj strategické priemyselné odvetvia (kreatívny priemysel), pričom ako kľúčové z pohľadu témy výskumu predkladaného projektu považujeme väzbu na výstupy projektu OPIS, európsku digitálnu knižnicu EUROPEANA, projekt UNESCO „Pamäť sveta". Na regionálnej úrovni projekt umožní potenciálnym záujemcom využívať unikátne digitalizačné technológie, skenery a prezentačné technológie a know-how v relevantnej oblasti.

 Dosiahnuté výsledky projektu (2010-2015)

V dobe udržateľnosti projektu sú aktivity zamerané na zvyšovanie kvality a efektívnosti vo výskume a vývoji v oblasti kultúrneho a vedeckého dedičstva, na zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve Slovenskej republiky, vypĺňajú sa zatiaľ nepreskúmané miesta v relevantnom výskume a prezentovaním získaných výsledkov sú postupne tieto výskumy sprístupnené širokej odbornej i laickej verejnosti.

 Výsledky projektu v dobe udržateľnosti za rok 2017
 Výsledky projektu v dobe udržateľnosti za rok 2016

Od roku 2010 vzniklo vďaka projektu niekoľko desiatok a v súčasnosti môžeme hovoriť o takmer dvoch stovkách významných vedeckých štúdií, odborných štúdií a článkov, zborníkov či kolektívnych monografií a dokumentov. Tieto prezentujú všetky vrstvy výskumu prebiehajúceho v rámci projektu Pamäť Slovenska, tak ako sú zadefinované v opise projektu. Viaceré z nich sú dostupné online (odkaz za bibliografickým popisom článku), všetky ostatné sú dostupné fyzicky na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

 Dokumenty, ktoré vznikli na podporu aktivít a Centra excelentnosti Pamäť Slovenska
 Publikačná činnosť riešiteľov projektu od roku 2010

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline