Vedecká rada FHV UNIZA

Členov Vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Jej zloženie a spôsob rokovania je uvedený v prílohe štatútu fakulty.

Predsedom Vedeckej rady je dekan. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a umeleckú činnosť.

 Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Členovia Vedeckej rady FHV UNIZA

Interní členovia Vedeckej rady

 • doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. (KMKD, dekanka a predsedníčka VR)
 • Mgr. Eva Augustínová, PhD. (KMKD, prodekanka pre vzdelávanie a marketing)
 • doc. Mgr. Marián Grupač, PhD. (KMKD, predseda AS FHV UNIZA)
 • doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. (KPŠ)
 • prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (KMKD)
 • doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. (KMKD)
 • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. (KPŠ)
 • PhDr. Martin Horemuž, PhD. (KF)
 • prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. (FEIT UNIZA)
 • prof. Ing. Anna Križanová, CSc. (FPEDaS UNIZA)
 • PaedDr. Marta Lacková, PhD. (KAJ)
 • doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. (KAJ)
 • doc. PhDr. Rita Rafajlovičová, PhD. (KAJ)
 • prof. Ing. Ľuboš Rojka, PhD. (KF)
 • PhDr. Eva Škorvagová, PhD. (KPŠ)

Externí členovia Vedeckej rady

 • doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)
 • prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (Fakulta masmédií PEVŠ)
 • doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. (Pedagogická fakulta TRUNI)
 • prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. (Filozofická fakulta UKF)
 • prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. (Filozofická fakulta UPJŠ)
 • doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. (Filozofická fakulta KU)
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Pedagogická fakulta TRUNI)
© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline