Informácie o štúdiu

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogických zamestnancov poskytuje FHV UNIZA na základe § 43 a § 44 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Doplňujúcim pedagogických štúdiom získavajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogických zamestnancov účastníci, ktorí absolvovali študijný program v neučiteľských študijných odboroch, prípadne študenti denného štúdia v druhom stupni neučiteľského študijného programu.

FHV UNIZA organizuje DPŠ ako program členený na moduly. Základný modul (pedagogicko-psychologický základ a sociálno-vedný základ) je dvojsemestrálny v rozsahu 150 hodín. Je ukončený záverečnou skúškou formou kolokviálnej rozpravy a obhajobou záverečnej práce, ktorá má charakter seminárnej práce.

Rozširujúci modul v kategórii učiteľ (odborovo-didaktický celok alebo predmetovo-didaktický celok) je dvojsemestrálny v rozsahu 110 hodín. Je ukončený záverečnou skúškou z predmetu didaktika odborných predmetov alebo z didaktiky predmetu a obhajobou záverečnej práce podľa zamerania rozširujúceho modulu.

Absolvovanie základného modulu a získanie osvedčenia o základnom module je podmienkou pre postup na rozširujúci modul.

FHV UNIZA poskytuje rozširujúci modul DPŠ v kategórii učiteľ na vyučovanie predmetov:

 • ekonomické predmety
 • predmety dopravné, logistické a zamerané na poštové technológie a služby
 • strojárske predmety
 • elektrotechnické predmety
 • informatické predmety
 • stavebné predmety
 • bezpečnostné predmety
 • mediálne a komunikačné predmety
 • predmety ekologické, environmentálne a zamerané na ochranu prírody
 • anglický jazyk
 • výchova k občianstvu

Konzultačné strediská

Žilina

Fakulta humanitných vied UNIZA
Blok AC a AD
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Spišská Nová Ves

Fakulta humanitných vied UNIZA
Konzultačné stredisko Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline