Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Bakalársky stupeň
denná a externá forma štúdia

Absolvent bakalárskeho stupňa je pripravovaný pre oblasť mediálneho, kultúrneho sektora a sektor kreatívneho priemyslu. Študijný plán je odrazom aktuálnych a predpokladaných budúcich potrieb zamestnávateľov dotknutej oblasti.

Študent získava základy z nových foriem komunikácie (predovšetkým elektronickej) s dôrazom na tvorbu mediamatických obsahov a prácu s nimi. Popri hlavnom teoretickom zameraní na teóriu je dôraz kladený aj na princípy tvorby informácií, legislatívne aspekty práce s informáciami. Študent nadobudne aj základnú orientáciu v predmetoch širšieho spoločenského základu (filozofie, psychológie, estetiky, etiky) ako aj z masmediálnych systémov.

Povinne voliteľné predmety sú orientované na 3 smery = 3 špecializácie:

 • Digitálne humanitné vedy: Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo ovláda digitálne technológie na tvorbu digitálnych objektov. Dokáže sledovať trendy aktuálneho vývoja a aplikovať zmeny do praxe najmä v oblasti kultúry a pri realizácii projektov vo sfére kultúrneho dedičstva a dokáže prezentovať kultúrne projekty, pričom využíva inovatívne formy prezentačných a propagačných aktivít v médiách. Pozná podstatu fungovania tradičných analógových i moderných sieťových a digitálnych komunikačných médií a s nimi spojené tradičné a nové metódy spracovania, využívania, uchovávania a sprístupňovania informácií. Dokáže spracovať a analyzovať dáta a tiež používať softvérovú podporu pre komunikáciu, analýzu a spracovanie dát a tvorbu informačných obsahov v súvislosti s realizáciou a kvalifikovaným využívaním rôznych typov informačných služieb.
 • Mediálno-manažérsky smer: Absolvent je systematicky pripravovaný na uplatnenie sa v profesionálnej praxi tak, aby disponoval vedomosťami a zručnosťami v oblasti tvorby a spravovania mediálnych obsahov rozličnej povahy v tradičnom aj digitálnom prostredí v štátnom, verejnom a súkromnom sektore. Disponuje praktickými zručnosťami, ako aj teoretickými vedomosťami z oblasti komunikácie, digitálnych médií, marketingu a reklamy, pričom sa akcentuje jeho nadštandardná vedomosť a skúsenosť s používaním jazyka v mediálnej produkcii. Je pripravený vykonávať finálnu jazykovú kontrolu textu pred publikáciou v mediálnom priestore, pričom súčasne dokáže samostatne riešiť problémy, viesť iných pri riešení problémov a riešiť problémy v zložitých kontextoch. V oblasti mediálnej gramotnosti dokáže aj v zložitých kontextoch nadobúdať prístup a realizovať informovaný výber zo širokej škály mediálnych foriem a obsahov z rozdielnych kultúrnych a inštitucionálnych zdrojov, zároveň je schopný analyzovať a dôkladne preverovať používané zdroje informácií, rozumieť vplyvu médií,. Dokáže vyhodnocovať a prekonávať hrozby falošných správ, podvodov, hoaxov, konšpiračných teórií, radikalizácie a ohrozenia kyberbezpečnosti. Má kompetencie z oblasti komunikácie a korektného využívania štátneho jazyka a cudzieho jazyka (na úrovni B1) v rozličných komunikačných situáciách (tvorba textov, prezentácia obsahov, chápanie a interpretácia odborných textov, kritické myslenie). V oblasti digitálnej gramotnosti sa absolvent dokáže orientovať v problematike informačného prieskumu, posúdenia vhodnosti (relevancie) získaných dát a informácií, má kompetenciu vytvárať kvalitný digitálny obsah.
 • Kultúrne dedičstvo: Absolvent má vedomosti o teoretických princípoch v oblasti základných odborných činností v pamäťových inštitúciách, vedomosti o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva vrátane autorského práva, z vedných disciplín participujúcich na činnosti pamäťových inštitúcií (základy z dejín, z dejín umenia a kultúry). Ovláda teoretické zásady odbornej evidencie zbierkových predmetov v pamäťových inštitúciách a spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej správe zbierok kultúrneho dedičstva vrátane využívania digitálnych technológií a nových médií v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva. Ovláda postupy práce so špecializovaným softvérom na odbornú evidenciu zbierkových predmetov a zásady, metódy a postupy práce s databázami na úrovni zaznamenávania a vyhľadávania údajov. Využíva nadobudnuté odborné zručnosti predovšetkým v oblasti orientácie v právnych predpisoch súvisiacich so zbierkotvornými činnosťami pamäťových inštitúcií, pri vyhľadávaní, spracúvaní a využívaní informácií o predmetoch kultúrneho dedičstva prostredníctvom elektronických databáz. Vie zadefinovať a uvedomuje si podstatu a potrebu dlhodobej ochrany a prezentácie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Študijný plán je koncipovaný tak, aby absolvent 1. stupňa knižnično-infomačných štúdií:

 • získal a pochopil teoretické a metodologické základy knižničnej a informačnej vedy,
 • pochopil princípy a funkcie informačných a komunikačných technológií,
 • vedel aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej a metodickej úrovni,
 • dokázal prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti používateľom,
 • organizoval svoje vlastné vzdelávanie,
 • udržiaval kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami v odbore,
 • získal schopnosť samostatne vykonávať odbornú knižnično-informačnú činnosť,
 • vedel vykonávať metodickú, prieskumnú a analytickú činnosť,
 • využíval najmodernejšie informačné a komunikačné technológie.

Absolvent v zmysle európskej stratégie pre kultúru a v rámci posilňovania národnej i európskej identity dokáže informovať a prezentovať aj otázky, témy, riešenia súvisiace s podporou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva (histórie všeobecne). Ovláda základné princípy zachovávania a sprístupňovania národného, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, je schopný podieľať sa na rozvoji fondových inštitúcií a ich prezentácii. Rozumie obsahu, cieľom mediálnej a marketingovej komunikácie, a to aj v modernom digitálnom priestore, pričom využíva vedomosti z oblasti fungovania digitálnych technológií v súlade s aktuálnymi trendmi a potrebami v kontexte synergie kultúry a digitálnej agendy. Je súčasťou kreatívneho a ekonomického potenciálu krajiny/regiónu a jedným z aktérov posilňovania otvorenosti a zvyšovania atraktivity krajiny či jej jednotlivých regiónov. Pri vzdelávaní je v plnej miere akceptovaná jeho individuálna tvorivosť, zručnosť a talent. Z hľadiska zamestnanosti a pripravenosti pracovnej sily na trh absolvent disponuje špecifickými znalosťami a zručnosťami, ktoré sú príznačné pre kultúrne a tvorivé sektory. Absolvent pozná náhľady na možné trajektórie vývoja v predmetnej oblasti v súlade s možnými interdisciplinárnymi prístupmi a dokáže sa samostatne orientovať v oblasti moderných trendov súvisiacich s multimediálnymi prvkami, ktoré vie inovatívnym spôsobom aplikovať v kontexte širších väzieb vizuálnej komunikácie, taktiež dokáže v rámci tímu aktívne spolupracovať aj s inými tvorcami digitálneho obsahu, ako aj s členmi kreatívnych tímov pri zabezpečení používateľsky prístupnej forme prezentovania informácií (práca v mediálnych, marketingových, kultúrnych a pamäťových inštitúciách). V rámci sociálnych kompetencií dokáže podnietiť tímovú prácu a zapájať do nej ďalšie osoby. Dokáže na pokročilej úrovni a v zložitých kontextoch rozumieť sociálnemu, ekonomickému, historickému a politickému kontextu, v ktorom informácie vznikajú. V širšom kontexte uvedených zručností, vedomostí a kompetencií disponuje vedomosťami z oblasti fungovania IKT a príslušných aktuálnych trendov.

Súčasťou štúdia je aj absolvovanie predmetu odborná prax. Predmet odborná prax je odporúčané absolvovať v zimnom semestri posledného ročníka štúdia, kedy má už študent osvojené vedomosti a zručnosti z odboru potrebné pri komunikácii s praxou.

Získané vedomosti umožňujú kvalitným absolventom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Doktorandský stupeň
denná a externá forma štúdia

Absolvent doktorandského stupňa štúdia je pripravovaný pre oblasť základného a aplikovaného výskumu v sektore médií, kultúry, kreatívneho priemyslu alebo v akademickom sektore. Jeho študijný plán je odrazom aktuálnych a predpokladaných budúcich potrieb vyššie uvedených sektorov, zamestnávateľov v dotknutej oblasti, pričom získané vedomosti, zručnosti a kompetencie odrážajú stav aktuálneho poznania v oblasti metodológie odboru a sú základom pre inovácie a originalitu v praxi, vývoji a výskume. Rozumie obsahu a cieľom mediálnej a marketingovej komunikácie v prepojení na oblasť kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu, a to aj v modernom digitálnom priestore. Disponuje nadštandardnou vedomosťou a skúsenosťou z oblasti analýzy, projektovania a spravovania informačných, mediálnych obsahov rozličnej povahy v digitálnom prostredí v štátnom, verejnom a súkromnom sektore. V zmysle európskej stratégie pre kultúru a v rámci posilňovania národnej i európskej identity dokáže informovať a prezentovať témy, analýzy a riešenia súvisiace s podporou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Má hlboké vedomosti o princípoch riadenia odborných činností v mediálnych, kultúrnych a pamäťových informačných inštitúciách aj v kontexte ich budúcej digitálnej transformácie, platnej legislatívy a projektového riadenia.

Profil absolventa umožňuje flexibilné prispôsobenie sa absolventa dynamicky sa meniacim očakávaniam a potrebám relevantných sektorov (aj s akcentom na tzv. povolania budúcnosti), ako aj akademickému prostrediu.

Magisterský stupeň
denná a externá forma štúdia

Absolvent magisterského stupňa je pripravovaný pre oblasť mediálneho, kultúrneho sektora a sektora kreatívneho priemyslu. Študijný plán je odrazom aktuálnych a predpokladaných budúcich potrieb zamestnávateľov v dotknutej oblasti. Rozumie obsahu a cieľom mediálnej a marketingovej komunikácie, a to aj v modernom digitálnom priestore, disponuje nadštandardnou vedomosťou a skúsenosťou z oblasti tvorby a spravovania informačných, mediálnych obsahov rozličnej povahy v digitálnom prostredí v štátnom, verejnom a súkromnom sektore. Má vedomosti z teórie médií, marketingu, ekonómie, práva, manažmentu a praktické skúsenosti s kreatívnou tvorbou a realizáciou obsahov (textových, vizuálnych, digitálnych).

Štruktúra povinne-voliteľných predmetov je koncipovaná tak, aby umožňovala profiláciu do troch trajektórií:

 • Mediálno-manažérska: Disponuje odbornými vedomosťami z oblasti systému médií a ich vplyvu na spoločnosť. Vie na vyššej úrovni riešiť zložité problémy, ktoré súvisia s tvorbou, využívaním a distribúciou mediálneho obsahu, má schopnosť kompetentne komunikovať vo všetkých mediálnych formách, používa komunikačné stratégie s vedomím ich etických a právnych kontextov a limitov, dokáže efektívne používať najnovšie mediálne technológie s cieľom prístupu, získavania, obnovovania alebo zdieľania obsahu. Rozumie významu a spôsobu mediálnej komunikácie, najmä fungovaniu médií v prostredí sociálnych sietí. Pozná zásady tvorby komunikačných materiálov, mediálnych obsahov (text, zvuk, obraz). Dokáže používať vhodný mediálny jazyk a používať správne nástroje na organizáciu informácií a poznania v (digitálnom) mediálnom prostredí. Rozumie metódam prieskumu verejnej mienky a zistené výsledky dokáže spracovať a korektne interpretovať, prezentovať. Dokáže tvoriť stratégie programového, obsahového a marketingového plánu médií, mediálne plány, pripraviť podklady na spracovanie návrhov koncepcií jednotlivých reklamných a PR projektov s cieľom systematického dosahovania pozitívneho imidžu inštitúcie. Vie analyzovať, komentovať, interpretovať, hodnotiť, tvoriť a verejne prezentovať informácie v rôznych typoch médií. Spoľahlivo, na vysokej odbornej úrovni chápe, analyzuje a kriticky hodnotí účasť na všetkom, čo tvorí našu súčasnú masmediálnu kultúru, dokáže analyzovať zdroje rôznych informácií, ich pôvod, kvalitu a spoľahlivosť s cieľom ich kompetentného využitia a sprístupnenia ostatným. Rozumie spôsobu fungovania mediálneho priemyslu a spôsobu vytvárania mediálnych obsahov, profesionálne identifikuje rôzne typy mediálnej informácie, kriticky posudzuje presnosť, spoľahlivosť a hodnotu mediálneho obsahu.
 • Kultúrne dedičstvo: Ovláda pokročilé metódy evidencie zbierkových predmetov v pamäťových inštitúciách a spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej správe zbierok kultúrneho dedičstva vrátane využívania digitálnych technológií a nových médií v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva. Aktívne využíva získané analytické a kritické myslenie, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre ďalšie pôsobenie v uvedenej, sektorovo špecifickej pracovnej oblasti. Má vedomosti o štátnej informačnej a kultúrnej politike, informačných procesoch a postavení inštitúcií v informačnej oblasti. Disponuje vedomosťami o postupoch bibliografického spracovania dokumentov v rámci príslušného automatizovaného knižnično-informačného systému, ovláda normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov a metódy a nástroje organizácie poznania v tradičnom a digitálnom prostredí. Pozná národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry/kultúrneho dedičstva. Ovláda kontexty strategického fungovania inštitucionálneho prostredia, jeho poslanie, zameranie a stratégie kultúrnej inštitúcie. Má rozsiahle vedomosti v oblasti preventívnej ochrany kultúrneho dedičstva (v archívoch, múzeách, knižniciach a iných pamäťových inštitúciách).
 • Vizualizácia informácií: Absolvent komplexne pozná a ovláda proces analýzy dát z rôznych perspektív, dokáže dáta sumarizovať a využiť ich podľa vzorov, pričom dokáže aplikovať prvky štatistiky, matematiky, základov umelej inteligencie a analytického spracovania informácií. Pozná a ovláda viaceré softvérové riešenia použiteľné v oblasti digitálnych humanitných vied. Má kompetencie pre pokročilú prácu s digitálnymi dátami, 3D grafikou, resp. webovými nástrojmi, pričom dokáže kreatívnym spôsobom využiť moderné hardvérové i softvérové technológie pri prezentovaní objektov kultúrneho dedičstva. Dokáže vytvárať rôzne formy digitálneho obsahu, ovláda digitálne technológie na tvorbu audiovizuálnych a trojrozmerných objektov, pričom dokáže reflektovať a koordinovať trendy ďalšieho vývoja a aplikovať vlastné optimálne návrhy do praxe. Dokáže využívať nadobudnuté odborné zručnosti najmä z oblasti realizácie komplexných postupov na vyhľadávanie informácií s použitím relevantného selekčného jazyka, ďalej v procesoch formálnej a obsahovej analýzy dokumentov a ich menného a vecného spracovania. Dokáže spracovávať dáta prostredníctvom informačných a komunikačných systémov v prostredí špecializovaných databáz a katalógov a vypracovávať koncepcie bibliograficko-informačných služieb najmä vo väzbe na informačné potreby a na charakter dokumentov pri ich spracovaní, ochrane a sprístupňovaní. Vie vytvárať súbežnú a retrospektívnu národnú, regionálnu alebo tematickú bibliografiu a dokáže tiež rozvíjať efektívnu spoluprácu pamäťových inštitúcií v informačnom elektronickom prostredí.

Študijný plán je koncipovaný tak, že absolvent 2. stupňa knižnično-infomačných štúdií:

 • ovláda teoretické a metodologické nástroje knižničnej a informačnej vedy,
 • dokáže tvoriť koncepcie odborných knižnično-informačných činností, spracovať analytické, metodické a rozvojové materiály alebo formovať a uplatňovať informačnú politiku na úrovni inštitúcie, regiónu a štátu,
 • vie kriticky analyzovať koncepty, princípy a metódy v odbore s cieľom zdokonaľovania metodológie knižnično-informačnej činnosti,
 • je schopný aplikovať teoretické poznatky odboru na úrovni ich praktickej aplikácie, metodického usmerňovania a ich ďalšieho rozvoja,
 • vie aplikovať a modifikovať medzinárodné a národné normy a odporúčania v knižnično-informačnej činnosti,
 • vie analyzovať a udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami v odbore, podieľať sa na výskume a vývoji, aplikovať najnovšie poznatky knižničnej a informačnej vedy do praxe,
 • získa schopnosť koncepčne usmerňovať a riadiť knižnično-informačné inštitúcie a systémy,
 • nadobudne schopnosť metodicky usmerňovať a riadiť knižničné a informačné služby na celoštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni,
 • získa schopnosť pracovať so skupinami používateľov a podieľať sa na ich informačnej výchove,
 • bude mať schopnosť budovať a sprístupňovať informačné bázy dát na odborovej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni,
 • vie analyzovať, projektovať a riadiť knižničné a informačné systémy na úrovni organizácie, regiónu a štátu, podieľať sa na tvorbe a využívaní medzinárodných knižnično-informačných systémov,
 • je schopný analyzovať štruktúru a obsah informačných zdrojov a dokumentov a navrhovať informačné modely pre knižničné a informačné systémy,
 • dokáže prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti a pôsobiť na používateľov knižničných a informačných inštitúcií,
 • dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu a ako vedúci výskumného tímu,
 • dokáže dodržiavať etické princípy informačnej profesie a podieľať sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
 • dokáže analyzovať a udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami v odbore a organizovať si vlastné vzdelávanie.

V zmysle európskej stratégie pre kultúru a v rámci posilňovania národnej i európskej identity dokáže informovať a prezentovať aj otázky, témy, riešenia súvisiace s podporou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva (histórie všeobecne). Má hlboké vedomosti o princípoch riadenia odborných činností v mediálnych, kultúrnych a pamäťových informačných inštitúciách aj v kontexte ich budúcej digitálnej transformácie, platnej legislatívy a projektového riadenia. Rozumie významu marketingu v riadení organizácií v trhovom konkurenčnom prostredí a ovláda princípy využitia nástrojov marketingového riadenia v organizácii. Dokáže koordinovať tímovú spoluprácu, viesť kolektív, riadiť prípravu podujatí. Ovláda oblasť komunikácie a korektného využívania štátneho (aj cudzieho) jazyka v rozličných komunikačných situáciách (tvorba textov, prezentácia obsahov, chápanie a interpretácia odborných textov, kritické myslenie). Je schopný koordinovať a manažovať rôzne typy kultúrnych organizácií tak, aby to bolo v súlade s poslaním organizácie a v rozsahu zriaďovacej listiny alebo štatútu. Stáva sa súčasťou kreatívneho a ekonomického potenciálu krajiny/regiónu a jedným z aktérov posilňovania otvorenosti a zvyšovania atraktivity krajiny či jej jednotlivých regiónov.

Získané vedomosti umožňujú kvalitným absolventom pokračovať v doktorandskom štúdiu.

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline